icon-phone arrow icon-search mail pinterest google-plus facebook instagram twitter youtube linkedin icon-share icon-close icon-whatsapp
Informatie-voor-mantelzorgers-ZorgZaak

Mantelzorgbeleid

Mantelzorgers zorgen langdurig en onbetaald voor een chronisch zieke, gehandicapte of hulpbehoevende partner, ouder, kind of ander familielid, vriend of kennis. Vaak is de partner of een van de kinderen de belangrijkste mantelzorger. Ook kunnen andere familieleden, vrienden of buren mantelzorg verlenen. Vaak zijn er meer mantelzorgers actief rond één persoon.

De ZorgZaak neemt de rol en positie van de mantelzorgers uiteraard erg serieus. De mantelzorgers zijn voor de ZorgZaak een vanzelfsprekende en noodzakelijke kernpartner bij het leveren van passende zorg of begeleiding. De ZorgZaak vindt het belangrijk dat de positie van de mantelzorgers duidelijk is vormgegeven in het zorgproces. Mantelzorgers zijn geen beroepsmatige zorgverleners, maar geven zorg omdat zij een persoonlijke band hebben met degene voor wie ze zorgen.

De ZorgZaak en mantelzorg

In de visie van de ZorgZaak is de mantelzorger een belangrijke schakel in het zorgproces. De mantelzorger is in staat om bepaalde zorgtaken deels over te nemen. Belangrijk hierin is de communicatie tussen de zorgverleners van de ZorgZaak en de mantelzorger. In het zorgdossier is ruimte opgenomen ten behoeve van deze communicatie. Daarnaast is het belangrijk dat de mantelzorger door de ZorgZaak wordt ondersteund om bepaalde zorgtaken over te kunnen nemen. Deze ondersteuning bestaat uit begeleiding en het aanleren van handelingen.

Taken mantelzorger

De mantelzorger kan allerlei aspecten van zorg en hulp omvatten en vraagt om verschillende inzet, taken en kennis, onder andere afhankelijk van de behoefte vanuit de cliënt en de kennis en vaardigheden van de mantelzorger. Het gaat in principe om niet-verpleegkundige taken. Over het algemeen gaat het hier om taken als:

-       Huishoudelijke zorg, zoals boodschappen doen, de was doen, maaltijden bereiden, opruimen en schoonmaken.

-       Persoonlijke verzorging, zoals wassen, aan- en uitkleden, verplaatsen, etc.

-       Psychosociale ondersteuning, zoals fysiek aanwezig zijn, met iemand meegaan, vervanging van de regie zoals organisatie van het huishouden, financiën en ondersteuning op het emotionele vlak, zoals luisteren, troosten, etc.

Verantwoordelijkheden en bevoegdheden

Omdat de mantelzorger deel uitmaakt van het zorgproces, worden de verantwoordelijkheden en bevoegdheden in het zorgdossier vastgelegd. Zodoende weet elke partij, die bij de zorgverlening is betrokken, wat er van elkaar kan en mag worden verwacht. Het is de verantwoordelijkheid van de zorgverlener om in te schatten tot welk niveau bepaalde zorgtaken kunnen worden uitgevoerd of overgenomen. De mantelzorger geeft aan welke taken wel en niet van hem of haar mogen worden verwacht.

Overbelasting mantelzorger

Daarnaast is het voor De ZorgZaak belangrijk signalen waaruit blijkt dat de mantelzorger overbelast raakt serieus te nemen en dit bespreekbaar te maken met mantelzorger en cliënt.

Wanneer deze signalen zich voordoen is het de verantwoordelijkheid van de eerst verantwoordelijk verzorgende (de zogenoemde EVV-er) om dit met de mantelzorger, eventueel in bijzijn met de cliënt, te bespreken en te zoeken naar een oplossing. Mogelijk kan een herindicatie voor de zorg worden aangevraagd.

Onderdeel van de halfjaarlijkse evaluatie van het zorgleefplan is dat de zorgconsulent informeert naar de veerkracht en belastbaarheid van de mantelzorgers die betrokken zijn bij de cliënt.

In gesprek met cliënt en mantelzorger(s)

Medewerkers van de ZorgZaak kunnen advies en informatie geven over:
• het ziektebeeld zoals bijv. dementie;
• informatie over zorg en de belasting hiervan;
• informatie over de praktische aspecten van de verzorging zoals tiltechnieken;
• informatie uit het zorg(leef)plan;
•  adequate doorverwijzing.

 Medewerkers van de ZorgZaak kunnen cliënt en mantelzorger(s) praktische ondersteuning bieden bijvoorbeeld op het gebied van:

• goede en snelle bereikbaarheid van professionele zorg;
• aanpassen hulp bij tijdelijke afwezigheid mantelzorg;
• regelmatig overleg en bijstellen indien nodig van inzet professionele zorg;
• overleg mogelijk inzet vrijwilligers;
• het regelen van andere vormen van ondersteuning zoals maaltijdvoorziening;
• beschikbaarheid van professionele of vrijwillige hulp op afroep.

Respijtzorg 

Dit is zorg waarbij sprake is van een tijdelijke en volledige overname van de zorg van de mantelzorg met als doel om uw als mantelzorger (s) een adempauze te geven. In nauw overleg  wordt bekeken hoe de respijtzorg ingevuld moet worden.

 

Klik hier voor onze contactgegevens

Altijd op de hoogte blijven? Volg ons online

Adres

Hoofdkantoor
Duymaer van Twistweg 8
7909 CB Hoogeveen

Heeft u zorg nodig?

Bel 0528 - 341 965