icon-phone arrow icon-search mail pinterest google-plus facebook instagram twitter youtube linkedin icon-share icon-close icon-whatsapp

Klachtenprocedure

Klachtenprocedure ZorgZaak

De ZorgZaak wil graag te allen tijde aan de wensen en behoeften van haar cliënten voldoen. Wanneer u echter niet tevreden bent over bijvoorbeeld de huishoudelijke verzorging, de afhandeling of verwerking van gegevens of betalingen, de persoonlijke contacten, geleverde goederen of diensten, kunt u een klacht indienen.

In eerste instantie kunt u zich wenden tot de klachtencommissie van de ZorgZaak zelf. Deze ontvangt de klacht en gaat bij u na hoe de klacht mogelijk afgehandeld kan worden. U wordt bij afhandeling van de klacht zo goed mogelijk geïnformeerd en er wordt bepaald of corrigerende en/of preventieve maatregelen op hun plaats zijn om eventuele herhaling te voorkomen en diensten/producten te verbeteren.

U ontvangt zo spoedig mogelijk maar uiterlijk binnen vier weken na ontvangst van de klacht een e-mail of schriftelijk bericht van de klachtencommissie met daarin vermeld:

- dat uw klacht ontvangen en geregistreerd is;
- hoe onderzoek is gedaan naar de ingediende klacht;
- of uw klacht wel of niet gegrond bevonden is;
- wat (mogelijk) de oorzaak van uw klacht is;
- welke maatregelen genomen zijn/worden genomen.

Uw klacht over de ZorgZaak kunt u op twee manieren indienen:

- Per e-mail: u kunt uw klacht e-mailen naar klachten@zorgzaak.nl
- Per post: u kunt uw klacht schriftelijk indienen en versturen naar het volgende adres:

   De ZorgZaak
   t.a.v. Klachtencommissie

   Duymaer van Twistweg 8
   7909 CB Hoogeveen

In de e-mail of brief vermeldt u de volgende gegevens zodat wij de klacht in behandeling kunnen nemen:

- uw naam en adresgegevens;
- omschrijving van de klacht, met namen, data en gebeurtenissen die van belang zijn;
- geleden schade of ondervonden nadelen.

Komen de ZorgZaak en u er samen niet uit, dan kan de klacht worden voorgelegd aan de Geschillencommissie Zorg.  

De Geschillencommissie Zorg
Postbus 90600
2509 LP Den Haag

Kijk voor meer informatie over de Geschillencommissie Zorg en de klachtenprocedure op onderstaande link:
https://www.degeschillencommissiezorg.nl/clienten/zorgcommissies/zorg-algemeen/

 

Klacht Wet Zorg en Dwang

De ZorgZaak is een geregistreerd ambulante zorgaanbieder voor onvrijwillige zorg. Vanaf 1 januari 2020 is de Wet Zorg en Dwang in gang gegaan. Dit is een wet welke de rechten van cliënten vastlegt ten aanzien van het inzetten van onvrijwillige zorg.

Indien er bij u onvrijwillige zorg ingezet wordt en u heeft hier vragen over (of u bent een naaste van een cliënt bij de ZorgZaak) kunt u deze stellen aan de externe cliëntvertrouwenspersoon. De contactgegevens zijn:

Expertisecentrum Quasir
Telefoon: 085-4874012
E-mail: cvp@quasir.nl
Website: www.quasir.nl

Deze cliëntvertrouwenspersoon door de overheid aangewezen om te werken als cliëntvertrouwenspersoon binnen uw regio. Het doel van deze externe cliëntvertrouwenspersoon is om de onafhankelijk te waarborgen.

 

Altijd op de hoogte blijven? Volg ons online

Adres

Duymaer van Twistweg 8
7909 CB Hoogeveen

Heeft u zorg nodig?

Bel 0528 - 341 965